EMRE OTOGAZ: Anasayfa ANASAYFA
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2514. Error 9: Invalid character

SEKTÖRDEN HABERLER ARALIK 2015

E-posta Yazdır PDF

 

Alfa Romeo kuru sabitledi

Alfa Romeo Türkiye, 7 Ocak Cuma tarihine kadar MiTo, Giulietta ve 159 modelleri için Euro döviz kurunu 1.98 TL olarak sabitledi. Alfa Romeo Türkiye, Aral?k ay? için düzenledi?i Euro döviz kurunu sabitleyerek mü?terilerine ekstra sat?n alma avantajlar? sundu?u kampanyas?n?, 7 Ocak tarihine kadar uzatt?. Alfa Romeo MiTo, Giulietta ve 159 modelleri için Euro döviz kurunu 1.98 TL olarak sabitleyen Alfa Romeo Türkiye, sabit kur avantaj?n?n yan? s?ra ba?ta Alfa Romeo MiTo modeli için 2.450 Euro'ya varan özel indirimler sunmaya devam ediyor. Bununla birlikte kampanya kapsam?nda Alfa Romeo Finans taraf?ndan sunulan ve 36 aya varan balon ödeme seçene?iyle 770 TL'den ba?layan ayl?k ödemelerle Alfa Romeo sahibi olmak imkan? sa?lan?yor. Kampanya sonuna kadar Alfa Romeo MiTo modeli 22 bin 400 Euro; Alfa Romeo Giulietta 22 bin 500 Euro ve Alfa Romeo 159 modeli 39 bin 500 Euro'dan ba?layan rekabetçi anahtar teslim sat?? fiyatlar?yla dikkat çekiyor.


Dizel Motorlu Evoque Türkiye’de Sat??a Sunuldu

Borusan Otomotiv çat?s? alt?nda Land Rover markas?n?n sat?? ve sat?? sonras? hizmetlerini ba?ar?yla sürdüren Borusan Oto, 2011 y?l?nda sat??a sunuldu?u günden bu yana tüm dünyada 400 bin adet satan Range Rover Evoque modelinin 2.0 litre dizel motorlu versiyonunun sat???na ba?lad?. Borusan Oto’nun ?stinye, Avc?lar, Ankara Balgat ve Adana ?ubelerinde yerini alan yeni Range Rover Evoque, 2.0 litre dizel ve 9 ileri otomatik ?anz?man kombinasyonuyla 87 bin 216 Euro’dan ba?layan anahtar teslim fiyat?yla mü?terilerin be?enisine sunuldu. Hali haz?rda 3 ayr? zengin donan?m paketiyle tercih edilebilen dizel motorlu Range Rover Evoque, üstün 4 tekerlekten çeki? sistemi, teknolojik donan?mlar? ve üstün güvenlik özellikleriyle ön plana ç?k?yor.


Skoda Yeti 500 Bin Adetlik Üretimi A?t?

Çek üretici Skoda’n?n ilk SUV modeli olan Yeti, üretimde 500 bin adedi geride b?rakt?. Skoda'n?n Kvasiny tesisinde banttan inen k?rm?z? renkli Yeti Monte Carlo, markan?n bu s?n?ftaki ba?ar?s?n?n da simgesi oldu. Markan?n ilk kez 2009 y?l?nda üretimine ba?lad??? Yeti, o günden itibaren Avrupa'n?n yan? s?ra uluslararas? pazarlarda da büyük be?eniyle kar??land?. Kvasiny'nin yan? s?ra Rusya'da ve Çin'de de üretimi yap?lan Yeti, 2013 y?l?nda geçirdi?i yenilenme operasyonu sonras?nda yenilenen iç mekan?, geli?mi? bilgi ve e?lence sistemleri, "ak?ll?ca" unsurlar? bar?nd?ran pratik özellikleri, yüksek fonksiyonelli?inin yan? s?ra geli?tirilmi? motor ve vites kutusu kombinasyonlar?yla ba?ar?s?n? bir ad?m daha öteye ta??d?. Önden çeki?li ve 4x4 versiyonlara sahip olan Yeti, Türkiye'de de s?n?f?n?n önemli oyuncular? aras?nda yerini almakta gecikmedi ve ?u ana dek Türkiye'de 8 bin 860 adet Yeti modeli yola ç?kt?. 58 bin 700 TL'lik ba?lang?ç fiyat?na sahip olan Skoda Yeti, 1.2 lt benzinli manuel ve 1.4 lt TSI DSG vites kutusu seçenekleriyle sat??a sunuluyor.

 

Renault’dan Yeni Bir Özel Seri: Clio Connect

Clio Connect, yeni nesil sürü? deneyimini ki?iselle?tirme özellikleriyle birle?tiren yeni bir özel seri. Clio Connect kullan?c?s?, ak?ll? cep telefonu üzerinden arac?na ait bilgilere an?nda eri?im sa?l?yor. Clio Connect ile güvenlik hizmetleri, sürü? bilgileri ve online bilgiler sunuluyor."Arac?m nerede" hizmeti ile art?k nereye park etti?ini unutmak imkans?z. Vale modu ise arac?n kullan?c?s?ndan uzakla?mas?na izin vermiyor. Araç, sürücüsünün 250 metre çap?ndaki alan?n d???na ç?k?ld???nda cep telefonuna uygulama üzerinden bildirim geliyor.H?z limiti modu, Clio'nun önceden belirlenen h?z limitinin a??lmas? durumunda sürücüsünü uyar?yor. Arac?n konta?? aç?lmaks?z?n hareket ettirilmesi, çekilmesi durumunda Clio Connect kullan?c?s?, an?nda Çekilme Uyar?s? sayesinde haberdar oluyor. Güvenlik hizmetleri kapsam?nda Akaryak?t Seviyesi menüsünden ise sürücü yak?t seviyesini arac?n içinde olmasa da ö?renebilme imkan? sunuluyor. Araç kilometre bilgiside Clio Connect ile arac?n kaç km'de oldu?u bilgisi her an görülebiliyor. Sürü? bilgileri menüsünde sürü? puan? ve analizi ile geçmi? sürü? bilgileri bulunuyor. Clio Connect, sürücüsünü farkl? kriterlerde analiz ediyor, daha iyi bir sürü? deneyimine ula?mas?na destek oluyor. Sürücüsünün ekonomik ve güvenli sürü? puan?n? belirliyor. Geçmi? sürü? bilgileri menüsünde ise her seyahat tek tek kaydediliyor. Bu ?ekilde Clio Connect kullan?c?s?, geçmi? seyahat bilgilerine diledi?i zaman ula?abiliyor. Seyahatlerinde kaç km yol kat edildi?i, ne kadar yak?t tüketildi?i ve TL kar??l??? ö?renilebiliyor.


Zorunlu K?? Lasti?i Kullan?m? 1 Aral?k’ta Ba?l?yor

Petlas, k?? lasti?i kullan?m?nda ticari araçlar için yasal zorunlulu?un 1 Aral?k’ta ba?layaca??na dikkat çekiyor. K?? mevsiminde güvenli sürü? için +7 derecenin alt?ndaki s?cakl?klarda k?? lasti?inin kullan?lmas? gerekirken ne yaz?k ki, ülkemizde kar ya?mas? bekleniyor. K?? mevsimi ile birlikte güvenli yolculuklar için tedbirlerin al?nma zaman? geldi. Tedbirlerden biri de k?? lastiklerinin kullan?m?. Tüm bölgelerde so?uk hava dalgas?n?n yay?laca?? ve kar ya????n?n artaca?? duyurular?n?n yap?ld??? bugünlerde sürücülerin bu konuya azami özen göstermesi gerekiyor. K?? lasti?i kullan?m?nda yasal süreç 1 Aral?k'ta ba?l?yor. Bakanl?k karar? ile, il baz?nda valilik karar?yla de?i?mekle birlikte, 1 Aral?k – 1 Nisan tarihleri aras?nda bütün ticari araçlara k?? lasti?i takma zorunlulu?u geliyor. Ticari araç sahiplerinin bakanl???n yay?nlad??? genelgeye uygun donan?mla trafi?e ç?kmalar? gerekiyor. Aksi takdirde 519 TL'lik trafik cezas? ödemek zorunda kalacaklar. Asl?nda k?? lasti?i yasal zorunluluk gere?i de?il, güvenli sürü? için mutlaka kullan?lmal?. K?? lasti?i almak için yasal sürecin ba?layaca?? günü beklemeyin…


Yeni Nissan Navara’ya Uluslararas? Pick-up Ödülü

Kas?m ay?nda Nissan'?n Barcelona Fabrikas?'nda üretimine ba?lanan yeni Navara, Fransa'n?n Lyon ?ehrinde düzenlenen törende “2016 Uluslararas? En ?yi Pick-Up Ödülü’nün” (International Pick-up Award 2016) sahibi oldu. Nissan'?n Kas?m ay?nda Avrupa'da tan?t?m?n? yapt??? yenilenen pick-up modeli yeni Navara, 'Uluslararas? Pick-up Ödül Jürisi' taraf?ndan y?l?n en iyi pick-up'? seçildi. Yap?lan de?erlendirmede, Navara'n?n iç ve d?? tasar?m?, yeni teknolojileri, 2.3 lt'lik dCi motoru, yükleme ve çekme kapasiteleri öne ç?kan özellikleri aras?ndayd?. Tamamen yenilenen Navara, Uluslararas? Pick-up Organizasyonu'nun zorlu test ko?ullar?n? ba?ar?yla geçerken, arazi sürü? yetene?i, asfalttaki sürü? performans? ve fiyat-fayda oran? dikkate al?narak bir de?erlendirmeye al?nd?. Navara'n?n ilk neslinden gelen arazi sürü? yetene?ini, dayan?kl?l???n? ve ta??ma kapasitesini koruyan yeni Navara, crossover'lardan ilham al?nan konfor ve sürü? özellikleriyle dikkat çekiyor. Araç ayn? zamanda, çift kabin versiyonunda be? kollu arka süspansiyon sistemi ve bir önceki nesle göre 67 mm uzayan yük bölümü gibi yenilikleri ile de farkl?la??yor.


Volvo Cars, Otonom Sürü? Keyfi Sunan Concept 26 ?le Zaman? GeriKazand?r?yor

Otonom sürü?le ilgili ara?t?rmalarda, kullan?c?lar?n?n tercihini gözeten Volvo Cars, bu tercihler do?rultusunda olu?turdu?u Concept 26 ile kullan?c?ya; sürü?ü otomobile devrederek yolda kaybetti?i zaman? geri kazand?r?yor. Volvo Cars'?n otonom sürü? ile ilgili yürüttü?ü ara?t?rmalar?, günlük i?e gidi? geli?lerin otomobil sürü? keyfini ortadan kald?rd???n? bir kez daha do?ruluyor. ?nsanlar otomobillerinin sürü?ünü, en çok i?e gidi? geli?lerinde ve uzun mesafeli otoban yolculuklar?nda otonom sürü?e devretmek istiyorlar. Volvo Cars, bu dü?ünce ile Concept 26'y? geli?tirdi. Concept 26, ad?n? dünya ortalamas?na göre; insanlar?n günlük ortalama i?e gidi? geli? süresi olan 26 dakikadan al?yor,trafikte dur kalk yapmaktan daha anlaml? bir ?ekilde kullan?labilecek olan bir 26 dakikadan. Volvo Cars, sürücüye istedi?i zaman sürü? keyfini ya?ama ve istedi?i zaman otomobilin sürü?ünü devretme f?rsat? sunarak özgürlü?ünü geri veriyor. Sür, yarat, rahatla Volvo Cars, ?ç Tasar?mdan Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Robin Page, "Bu tamamen ki?isel bir tercih meselesi. Ara?t?rmalar?m?z gösteriyor ki, baz? insanlar i?e gidip gelirken otomobillerini tam otonom sürü?e devrettikleri zaman, bu bo? zaman? yarat?c? bir ?ekilde kullan?yorken, baz?lar? ise bu zaman? sadece arkas?na yaslan?p dinlenerek, müzik ya da video seyrederek geçirmeyi tercih ediyor. Otonom sürü? tüm bunlar? mümkün k?l?yor. ??te Concept 26'n?n tüm otomobil deneyimini yeniden tasarlamas? böyle bir ?ey" Concept 26, "Drive-Sürü?", "Create-Yarat?c?l?k" ve "Relax-Dinlenme" modlar?ndan birine girmeden önce de?i?im faz? süresince sürücüyü kavrayan, tamam?yla yeni, patentli bir koltuk tasar?m? üzerine olu?turuldu. Konsept, bu üç yeni modla birlikte zaman içerisinde olu?abilecek yeni ihtiyaçlara ve teknolojilere de uyum gösterebilecek, yeni bir otonom sürü? platformu olu?turuyor. Sürücü, sürü?ü otomobile devretmek istedi?i zaman, direksiyon içeriye çekiliyor, koltuk arkaya yat?yor ve ön konsolda geni? bir ekran belirerek sürücüye otomobilde geçirece?i zaman? istedi?i gibi kullanma imkân? sa?lan?yor. Concept 26, otomobilin temel iç tasar?m?nda radikal bir de?i?iklik yapma ihtiyac?n? kar??larken, sürücüye/yolculara kullanmak istedikleri alan? da sa?l?yor. Concept 26, günlük hayat?m?z?n do?al bir parças? haline gelen teknolojiyi kullanarak otomobilin içerisinde e?lenceden çe?itli hizmetlere kadar pek çok olas?l??? mümkün k?l?yor ve yeni bir paradigman?n kap?lar?n? aç?yor. Ayr?ca, yeni i? f?rsatlar?na yönelik yüksek bir potansiyelin ve otonom sürü?ün getirece?i ileri teknoloji i? birliklerinin de sinyalini veriyor.


?kinci el karnesi: Mitsubishi Carisma

Japon otomobil üreticisi Mitsubishi’nin Volvo i?birli?iyle tasarlay?p üretmi? oldu?u Carisma modeli, ikinci el otomobil piyasas?nda fazla ra?bet görmüyor. Bu nedenle rakiplerine oranla daha uygun fiyatlarla sat?l?yor. Teknoloji ve yenilikleriyle ad?ndan söz ettiren Mitsubishi, GDI (Do?rudan Benzin Püskürtmeli) motorlar?n? ilk üreten ve Carisma ile piyasaya sunan markad?r. Mitsubishi Carisma, bantlardan indi?i ve caddelerde dola?maya ba?lad??? ilk günden itibaren gerek performans gerekse yak?t tüketimi de?erleriyle dikkat çekmeyi ba?arm??t?r.  Dinamik d?? tasar?m?yla birlikte iç mekan?n geni?li?i ve ferahl??? Carisma'ya art? puanlar kazand?r?rken, dayan?kl? yap?s? ve yeni teknoloji motorlar?yla da, Avrupal? otomobil kullan?c?lar?n?n beklentilerin cevap vermeyi amaçl?yordu. Dü?ük yak?t tüketimi parolas?yla ilk olarak 1997 y?l?nda üretilen GDI teknolojili motorlar, normal ko?ullarda ve standart motorlara oranla daha dü?ük yak?t tüketim de?erleri sunma hedefindedir. Fakat bu durum standartlar? a?an ve güç gerektiren ko?ullar için geçerlili?ini yitiriyor. Carisma bu tip durumlarda tutumlu kimli?inden uzakla??yor.  Carisma'n?n zay?f yönleri özellikle fren tertibat? ve güvenlik donan?m?nda ortaya ç?k?yor. Çok fazla talep görmedi?i için ikinci el fiyat? oldukça dü?ük seviyelerde seyrediyor.

MODEL TAR?HÇES?

1995 Volvo i?birli?iyle Carisma tan?t?ld?
1997 Do?rudan püskürtmeli benzinli GDI ve turbo dizel DI-D motorlar tan?t?ld?.
1999 Makyajland?. Ön tasar?m yenilendi.
2002 Makyajland?, yeni donan?mlar eklendi
2004 Üretimi durduruldu.

ARTILAR VE EKS?LER

+ Yüksek güvenilirlik
+ Sorunsuz sürü? özelli?i
+ Yeterli iç mekan geni?li?i
+ Dü?ük y?ll?k bak?m masraf?
+ Tasarruflu benzinli motorlar
- Etkisini kaybeden fren sistemi
- Dü?ük malzeme kalitesi
- Eksik güvenlik donan?m? (yan hava yast???, ESP)
- Bozuk zeminde ön düzen sesi

T?P?K SORUNLAR

• Ön aks ta??ma kolu ar?zas?
• Frenlerde erken a??nma
• Far sistemi ar?zas?

TAVS?YE ED?LEN MOTOR SEÇENEKLER?

1.6 lt, benzinli, 4 silindirli, 100 HP. Yak?t tüketimi 100 km'de ortalama 9 litre.
1.9 lt, dizel, 102/115 HP, Yak?t tüketimi 100 km'de ortalama 6 litre.

 

Insignia’ya LPG takt?rmak istiyorum

2009 Opel Insignia 1.6 Turbo arac?mla 1 depo ile 500-600 km yol alabiliyorum. Arac?n yak?t tüketimini dü?ürmek için LPG takt?rmay? dü?ünüyorum. Bu konuda hem teknik olarak hem de ?ahsi dü?ünceleriniz neler? Arac?n garantisi bozulmadan tak?labilen LPG sistemi motorun ömrüne ve performans?na nas?l bir etkisi olu?turur? Sizce bu montaj? takt?rmal? m?y?m? Marka olarak Prins'i dü?ünüyorum. Ancak Irmscher'in Insigniaya özel LPG kiti ç?kacakm?? sizce bu kiti beklemeli miyim?

2009 model olan Opel Insigna 1.6 Turbo'n?n yak?t masraflar?n? dü?ürmek için uygulamay? dü?ündü?ünüz LPG sistemi bence riskli. 1.6 lt gibi küçük say?labilecek bir hacme sahip turbo beslemeli motorun püskürtme ve elektronik sistemine uygun henüz üretilmi? bir LPG uygulamas? yok. Prins marka LPG sistemi ise sadece atmosferik motorlar için uygulan?yor. Yani turbo beslemeli motorlar için henüz geli?tirilmi? bir çözüm yok. Bu da zaten sistemin internet sitesinde aç?kça belirtilmi?. Irmscher'in benzer bir üretimi hakk?nda ise henüz bir bilgi olmad??? gibi konu bence bir söylentiden öte de?il. Bir depo ile hangi ?artlarda 500-600 km yol yapabildi?inizi belirtmemi?siniz. Bu kullan?m ?ehir içi yo?un trafik ?artlar?nda ise tüketimi normal kabul edebiliriz. Ancak ?ehirleraras? yollarda ise fabrika verisi olarak 6.0 lt/100 km gibi bir tüketimde yine fabrika verisi 10.6 lt/100 km olurken K?? mevsiminde ise ?ehir içi kullan?mda bu ortalama rahatl?kla 12.0 lt/100 km'ye ç?kabilir. Sonuç olarak ?ehir d??? kullan?m?nda 10.0 lt/100 km ve üstü bir tüketim varsa bu bence incelenmesi ve servise bildirilmesi gerekli bir konu olmal?.

 

Opel Astra’n?n Teknik Özellikleri ve Test Ölçümü De?erleri Var m??

Sahibi oldu?um 2000 model Opel Astra Sedan 1.6 16V CD'nin teknik özelliklerine ve test bilgileriyle verilerine ihtiyac?m var. Bu konuda yard?mc? olur musunuz?

Opel'in kompakt s?n?fta temsilcisi olan Kadett'in yerini alan Astra, 1991 y?l?nda tan?t?lmas?n?n ard?ndan ikinci nesli 1998'de tamamen yenilendi. ?kinci nesil Astra'n?n hatchback ve sedan karoserleri ayn? temellere sahipti. Her iki karoserinde de dingil mesafesi 2606 mm idi. Sedan?n uzunlu?u ise hatchbackten 141 mm daha fazlayd?, yani 4252 mm idi. Birinci nesil Astra'n?n yumu?ak hatlar? bulunurken ikincisi ise daha kö?eli bir modeldi. Arac?n isçilik ve plastik kalitesi kompakt s?n?f bir otomobil için yeterliydi. Türkiye'de sat??a sunulan ikinci nesil Astra'da ise 1.6 16V Ecotec motor ile GL ve CD donan?m paketleri vard?. Bu otomobilde, birinci nesil Astra'da görev yapan 16 supapl?, çok noktadan püskürtmeli 1,6 lt'lik Ecotec motor görev yap?yordu. Astra 1.6 16V'nin motoru 6000 d/d'de 100 HP güç üretirken 3600 d/d'de 150 Nm maksimum tork sunuyor. Rahat devirlenen bu motor, çok dü?ük devirlere inilmedi?i takdirde Astra'y? zorlanmadan hareket ettirebiliyor. Astra'n?n motoru biraz gürültülü çal???yor ve yetersiz izolasyon yüzünden otoyol h?zlar?nda kabine rahats?z edici ses giriyor. Karoser, ?asi ve süspansiyon yap?s? sayesinde ba?ar?l? yol tutu? özellikleri sunan Astra, döneminin en konforlu modellerindendi. Hatta kompakt s?n?ftaki en iyi yol tutu? özelliklerine sahip modellerinden biriydi diyebilirim. H?zlanma testlerinde 0'dan 100 km/s'ye 11,2 saniyede ula?an Astra Sedan'?n ortalama yak?t tüketimini de 8,4 lt/100 km olarak ölçtük. O dönem için zengin bir standart donan?m sunan Astra'da ön ve yan havayast?klar?i uzaktan kumandal? merkezi kilit, elektrik kumandal? ve ?s?tmal? yan aynalar, ABS, klima, yol bilgisayar?, vard?.

TEKN?K VER?LER
Model y?l? 2000
Motor tipi ve konumu 1598 cc s?ral?, 4 silindirli, 16 supapl?, enlemesine
Maksimum güç (kW/HP-d/d) 74/100-6000
Maksimum tork (Nm-d/d) 150-3200
0-100 km/s h?zlanma (sn) 11,5
Maksimum h?z (km/s) 188
?anz?man 5 ileri manuel
Aktarma Önden
TEST Verileri
iç gürültü
3.vites 50 km/s dB(A) 60
4.vites 100 km/s dB(A) 68
5.vites 130 km/s dB(A) 70
Fren mesafesi
100-0 km/s ve süresi 40 m/3.2 sn
Fabrika verisi ortalama (lt/100 km) 7
Test tüketimi (lt/100 km) 8,4
Menzil 620 km
Kapasiteler
Uzunluk/geni?lik/yükseklik 4252 mm/1709 mm/1425 mm, dingil mesafesi 2606 mm, bagaj hacmi 460 lt, depo 52 lt, a??rl?k 1060 kg, lastikler 195/60 R15

 

Toyota Avensis D4'e LPG Takt?rabilir Miyim?

Toyota Avensis D4 sahibiyim. 2001 olan arac?m 150.000 km'de ve LPG takt?rmak istiyorum. Ancak yapt???m ara?t?rmalarda D4 motor için LPG kiti bulunmad??? söyleniyor. Sadece ?zmir'de 1.500 TL'ye 70-80 tane otomobile tak?ld??? ve sorunsuz çal??t??? belirtiliyor. Sizce D4 motora LPG montaj? mümkün mü? E?er mümkünse Ankara'da LPG kiti uygulatabilece?im bir firma ve usta önerebilir misiniz? E?er D4 motora LPG uygulamas? yap?lm?yorsa yak?n gelecekte bu tür çal??malar yap?l?r m?? Birde arac?m? Toyota servisine götürüyorum ve servis çal??anlar? oksijen sensörünün bir tanesinin ar?zal? oldu?unu belirttiler. Araçta bazen de VSC Off ????? ve buna ba?l? olarak ta motor ar?za lambas? yan?p sönüyor. Oksijen sensörünün 1 tanesi de 400 TL civar?nda ve bu onar?m yap?l?rken 4 parçan?n birlikte de?i?mesi mi gerekiyor? Bu onar?m yap?lmad??? zaman motor nas?l bir zarar görür? Oksijen sensörünü de?i?tirtmemi önerir misiniz? Ayr?ca Volkswagen Golf 1.2 TSI BMT DSG'nin ?ehir içinde 5.6 lt/100 km yak?t tüketti?i belirtiliyor. Bu arac?n 1.2 lt'lik turbo beslemeli motoru için güç, tork, yak?t tüketimi ve DSG uyumu göz önüne al?nd???nda neler dü?ünüyorsunuz?

Toyota Avensis D4'ün 2.0 lt'lik direkt püskürtmeli motorunun i?letim sistemi nedeniyle LPG uygulamas?nda sorunlar vard?r. LPG'nin s?ral? uygulamas?nda i?letim sistemi beyini mevcuttur ve arac?n beyinle ortak çal??mas? gereklidir. Bu uyumu sa?layamayan ortak yaz?l?m özelli?i sonucunda ise çe?itli sorunlar ya?and?. Ancak geli?en teknoloji ve LPG beyin seçeneklerinin artmas? sonucu çe?itli çözümler de üretildi. Bu konuda uzman bir marka olan Prins'e dan??man?zda fayda var derim. Oksijen (lambda) sensörü egzoz gaz ç?k?? analizi yaparak arac?n i?letim sistem beyin programlamas?nda bulunan yak?t kar???m?n? saliselik aral?klarla kontrol ederek i?letim sistemini bilgilendirir. Bu bilgilendirmenin hatal? olmas? sonucu yak?t tüketimi yükselir. Sonuç olarak araçta bozuk bir parça varsa onu yenilenmek zorundas?n?z. Bu sensörün tamiri de yok. Yan sanayi üretimleri ise ucuzdur ancak yorumlama becerileri yeterli olmayabilir. Bosch'un universal lambda sensörleri var ve yan sanayide en kalitelileridir. Her araca uyum sa?layacak özelliklerde üretilen bu parçalar?n sizin belirtti?inize göre maliyetleri de dü?ük oldu?u için denemekte fayda var. Volkswagen Golf 1.2 TSI'?n 105 HP'lik motor gücü ve 175 Nm'lik torkuyla 0-100 km/s h?zlanmas?n? 10.2 saniyede tamamlarken maksimum h?z? 192 km/s olan bu arac?n ortalama yak?t tüketimi ise 5.6 lt/100 km'dir. Bu motorun hafifletilmi? özel gövde yap?s?n?n da bu sonuçlarda pay? büyüktür. Ancak Fabrika verisi yak?t tüketim sonuçlar?n?n kullan?m karakterlerine paralel olarak de?i?ti?i de göz önünde bulundurulmal?d?r. Ancak agresif ve sert kullan?mlarda zaten arac?n tüketim de?erleri fabrika verileriyle örtü?emez.

 

SEAT’tan Yeni Crossover

?spanyol marka SEAT, Leon ailesine SC ve ST versiyonlar?ndan sonra X-PERIENCE’? da ekledi. Geçti?imiz y?l Türkiye'de sat???na ba?lanan sportif karakteri ve geni? kapsaml? güçlü yönleriyle s?n?f?n?n en iyileri aras?nda yer alan Leon'un Sport Coupe ve ST versiyonlar?ndan sonra crossover? da gün yüzüne ç?kt?. Leon X-PERIENCE, üç kap?l? Leon SC kadar sportif, Leon ST kadar i?levsel tasarlanm??. Yerden yüksek yap?s?, Full LED farlar? ve agresif tasar?m?yla karde?leri kadar dikkat çeken otomobil, hem önden çeki?li, hem de dört çeker olarak tercih edilebiliyor. Leon ailesine özel süslemelere sahip X-PERIENCE'?n iç mekan?nda çarp?c? renkler, siyah ve grinin hâkim oldu?u sportif ve gösteri?li dö?emelere yer verilirken, alkantara ve deri dö?eme de opsiyon olarak sunuluyor. Leon X-PREINCE'nin kap? e?iklerinde ve direksiyon simidinde X-PREINCE logosuna da yer verilmi?. Dinamik karakteri kadar i?levselli?iyle de ön plana ç?kan Leon X-PERIENCE, 587 litrelik bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar yat?r?ld???nda ise bu hacim 1480 litreye kadar ç?kabiliyor. Leon ST ile k?yasland???nda, 15 mm daha yüksek olan X-PERIENCE'da MacPherson süspansiyon sistemi kullan?lm??. Otomobil, 2.0 litrelik 150 ve 184 HP güç üreten iki farkl? TDi motorla tan?t?l?rken, 150 HP'lik motor 320 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel ?anz?manla beraber sunuluyor. 184 HP'lik versiyonda ise DSG ?anz?man standart. Bu seçene?e sahip Leon X-PERIENCE, 0'dan 100 km/s h?za 7.1 saniyede ula?may? ba?ar?rken, DSG ?anz?man tercihinde "Eco", "Comfort" ve "Sport" üç farkl? sürü? seçene?i bulunuyor.


LPG'li arac?mda neden ate?leme bobini s?k ar?zalan?r?

Ford Fusion 1.6 kullan?yorum ve 2004 model arac?mda LPG kiti var. Arac?mda senede iki kere ate?leme bobini de?i?iyor. Bu konu ile ilgili bana daha detayl? teknik bilgiler verebilir misiniz? Ate?leme bobini veya endüksiyon bobininin ar?zalanmas?nda birkaç neden olabilir. Bunlar aras?nda; LPG'nin tutu?ma direncinin benzinden daha yüksek olmas? ve LPG ayarlar?n?n çok fakir kar???mla çal??mak üzere ayarlanmas? nedeniyle motor s?cakl???n?n artmas?yla bobin tellerinde kopma meydana getirebilir. Ayr?ca bujilerin ömürlerini yüzde 70-80 düzeyinde tamamlam?? olmas? ve orijinal bobin kullan?lmamas? gibi nedenler yine problem yaratabilir. Yenilenen ate?leme bobininin k?sa sürede bozulmas?n?n sebebi, tak?lan parçan?n (bobinin) kalitesinden de kaynakl?d?r. Ate?leme bobini de?i?imlerinde orijinal bobin kullan?lmas? gerekir. Çünkü yan sanayi parçalar? orijinale göre daha k?sa sürede ar?za yapabiliyor. LPG'ye dönü?türülmü? araçlarda görülen bobin ar?zas? genellikle bak?mlar? ihmal edilmi?, bir çok otomobilde kar??m?za ç?kabilir.


Dizel Otomatik Honda CR-V’ye Kampanya

2015 y?l?nda 5 yeni modelini sat??a sunan Honda, yenilenen CR-V dizel otomatik ve 59 bin 950 TL’den ba?layan Civic Sedan modellerinde Kas?m ay?na özel kampanya ba?latt?. Kredi kullan?mlar?nda ilk ödemelerin ötelendi?i kampanya kapsam?nda kredi kullan?larak dizel otomatik CR-V al?m?nda ilk ödeme tam 12 ay sonra ba?larken Civic Sedan al?m?nda da ilk ödeme May?s 2016’da ba?l?yor. Hondaseverlere özel kampanya haz?rlayan Honda Türkiye, dizel otomatik CR-V ve Civic Sedan modellerinde birbirinden cazip f?rsatlar sunuyor. Dünyan?n en iyi güç-tüketim oranl? motor-?anz?man kombinasyonuna sahip CR-V modelini 30 Kas?m tarihine kadar kredi kullanarak alan Hondaseverler, arzu ederlerse taksit ödemelerine 12 ay sonra ba?layabiliyorlar. 60 bin TL 36 ay vadeli kredi kullan?m?nda yüzde 1,29'luk faiz oran? uygulan?yor. Civic Sedan sahibi olmak isteyenlereyse 30 Kas?m'a kadar geçerli kampanya kapsam?nda 2 bin 250 TL de?erindeki navigasyon sistemi Elegance, Executive ve Black Edition versiyonlar?nda standart olarak sunuluyor. Ayr?ca yeni otomobilini kredi kullanarak alacak olan mü?terilere de May?s 2016 il taksit ödeme kolayl??? sa?lan?yor. 30 bin TL için 18 ay vadede yüzde 0,92'lik faiz oran? avantaj? sunulan kredi imkan?ndan yararlanmak istemeyen ve arac?n? takas etmek isteyen mü?terilereyse bin 500 TL destek veriliyor. Türkiye pazar?na iki motor seçene?i ve 5 donan?m versiyonuyla giri? yapan Honda CR-V'nin ba?lang?ç paketi olan Dream versiyonunda otomatik y?kama tertibatl? LED farlar, 17 inçlik ala??m jantlar, karbon görünümlü ön konsol, ?s?tmal? ön koltuklar, start-stop sistemi, bluetooth telefon kiti, renkli TFT LCD bilgi ekran?, tek dokunu?la 60:40 oran?nda katlanan arka koltuklar ve çift bölgeli klima gibi donan?mlar?n yan? s?ra Elektronik Fren Gücü Da??t?m? (EBD), Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA), ABS, Acil Durum Fren Deste?i (Brake Assist), Lastik Bas?nç Uyar? Sistemi (DWS) ve daha fazlas? standart olarak yer al?yor. Dream, Premium ve Elegance versiyonlar?n?n tamam?n? 1.6 i-DTEC 120PS 6 ileri manuel vites ve 1.6lt i-DTEC 160PS 9 ileri otomatik vitesli motor seçenekleri sunulurken, Executive ve Executive+ donan?m versiyonlar? 1.6 i-DTEC 160PS ve 9 ileri otomatik ?anz?man seçene?i ile mü?terilerin be?enisine sunuluyor. 160 PS'lik dizel seçeneklerinde dört tekerlekten çeki?li sistem de standart olarak sunuluyor.

 

TEST: Hyundai Tucson

Hyundai SUV konusunda da popüle?ebilmek ad?na, kompakt s?n?fta önemli bir atak yapt?. Bilindik Tucson ismiyle, yepyeni bir karoser üstünden, ana ak?ma uygun bir motor ve çift kavramal? otomatik de sunuyor. Hyundai, kompakt SUV s?n?f?na adeta yeniden girdi. Bunun için dersine çok iyi çal??mas? gerekti?ini bilen Koreli üretici, güçlü tasar?m, yenilikçi motor ve ?anz?manla, zengin donan?m paketlerini listesinin ba??na koymu? Alt?gen formdaki ön panjur tasar?m? Tucson'un güçlü görünmesini sa?l?yor. Panjurun farlarla kesi?ti?i k?s?mdan krom çerçevesinin derinli?ini göstermesi, daha önce ba?ka markalar taraf?ndan kullan?lsa da güzel bir detay. LED kullan?lan farlar, tasar?m?yla oldu?u kadar ayd?nlatmas?yla da ba?ar?l?. Gündüz farlar? ise ana far grubu içerisinde de?il, sis farlar?yla birlikte tamponda kendine yer bulmu?. Tampon alt?nda, çizilmeye daha dayan?kl? olmas? için plastik kaplama kullan?lm??. Bu parça çamurluklarda ve kap? altlar?nda da kullan?l?p, arka tampona kadar devam ettirilmi?. Bu sayede hem daha fonksiyonel bir yap? elde edilirken, arac?n oldu?undan daha yüksek gibi alg?lanmas? sa?lanm??. Bununla birlikte güçlü bir arazi arac? görünümü elde edilmi?. Geni? çamurluklar? doldurma görevi 19 inçlik jantlara verilmi?. Arka tampon alt?nda, sa? kö?eye konumland?r?lan çift egzoz ç?k??? "güç" alg?s? yaratsa da, tasar?m? gere?i sanki solda da benzer bir ç?k?? aray???na yöneltiyor. Modern çizgiler içeride de devam ediyor. Dik orta konsol sürücüyü sar?yor. Merkeze konumland?r?lan dokunmatik, renkli ekran rahat izlenebiliyor. Anla??l?r bir i?letim sistemi olan ekrandan, navigasyon sistemi ya da geri görü? kameras? takip edilebiliyor. Kabinde kullan?lan malzeme ve i?çilik kalitesi, yerini ald??? ix35'ten daha iyi hissettirirken, rakipleri kar??s?nda da ba?ar?l? seviyede. Uzun ve yüks ek motor kaputu tasar?m? Tucson'a güçlü bir görünüm kazand?rsa da, manevralarda zorluk ya?at?yor. E?imli sütünlarla birlikte görü? aç?lar? k?s?tlanm??. Özellikle park s?ras?nda çok i?e yarayan geri görü? kameras?yla birlikte ön taraft a da kamera olmas? iyi olurdu. Test arac?m?zda bulunan, aç?labilir panaromik cam tavan kabinin ayd?nl?k olmas?n? sa?l?yor. Cam tavanda yer kaplamas?na ra?men, arka koltuklardaki ya?am alan?nda sorun ya?anm?yor. Arka koltuk s?rtl?klar?n?n e?imli olmas? da ergonomiyi artt?r?yor. Ön koltuk minderleri yeteri kadar geni? ve konforlu. Ama yan destekleri biraz daha iyi olabilirdi. Tucson'un konfor konusunda fazladan mesai harcanarak geli?tirildi?ini uzun bir rota sonras?nda bir kez daha anlad?k. Yumu?ak direksiyon sistemi sürücüyü çok yormuyor. Özellikle ?ehiriçindeki h?zlarda konforu koruyan sistem manevralarda da fark?n? gösteriyor. Yüksek h?zlarda ya da ani ?erit de?i?imlerinde ise hissizle?iyor. Bu gibi durumlarda daha dinamik tepkiler bekleyenler için sürü? modu geli?tirilmi?. Vites konsolundaki dü?me ile sport seçene?i sunan sistem ile direksiyon biraz daha sert yap?ya bürünüyor. Ancak bu sertlik kullan?m? zorla?t?racak düzeyde de?il. Hatta sürekli bu seçenekle yol almak rahats?z etmiyor. Ancak bu donan?ma ra?men Tucson'un direksiyonu için "dinamik" tan?mlamas? yapmak mümkün de?il. Genel olarak kabinin ses yal?t?m? çok ba?ar?l?. Motor ve yol gürültüsü kabin içerisinde rahats?zl?k verecek seviyeye ula?m?yor. Yal?t?m kadar süspansiyon sisteminin de konforda pay? büyük. Süspansiyon sisteminin sönümleme yetene?i oldukça iyi. Bu sayede yoldaki dalgalanmalardan sürücü çok etkilenmiyor. Sadece, asfalttan ç?k?l?p, arazi ko?ullar?nda yol al?nd???nda, süspansiyon sisteminden sert tepkiler ve sesler ortaya ç?k?yor. Süspansiyon sisteminin yumu?ak çal??ma yap?s?na ra?men, ani a??rl?k transferlerinde karoserin a??r? derecede sallanmad???n? görüyoruz. ?erit de?i?imlerinde de karoser tedirginlik yaratmayacak kadar kararl?. Dört tekerlekten çeki? sistemine sahip Tucson, normal ?artlarda önden çeki?li olarak ilerliyor. Sürü? güvenli?ini ve süreklili?ini sa?lamak için ise ihtiyaç duydu?unda torku dört tekerlek aras?nda da??tabiliyor. ?stenilirse tek bir dü?meyle devreye giren "kilit" modu sayesinde, 40 km/s h?za kadar, sürekli olarak da dört tekerlekten çeki? ile ilerleyebiliyor. Direksiyonu anlat?rken bahsetti?imiz sürü? modu, ?anz?man ayarlar?na da müdahale ediyor. Otomobilin daha iyi h?zlanma tepkileri vermesi için de ?anz?man daha yüksek devirlerde ve daha h?zl? vites de?i?tiriyor. 7 ileri vitesli, çift kavramal? otomatik ?anz?man, h?zl? ve sars?nt?s?z vites de?i?tiriyor. Ani h?zlanma isteklerinde, zaman zaman, vites de?i?tirmede geciken ?anz?man, genel olarak sorunsuz. ?stenildi?inde manuel olarak da vites kolundan vites geçi?lerine izin verilse de, buna çok gerek kalm?yor. Sürü? destek sistemleriyle donat?lan Tucson'da ?erit takip asistan?, sürücüyü ?eritler aras?nda tutmak için direksiyona küçük müdahalelerde bulunuyor. ?stenildi?inde de bu özellik devred??? b?rak?labiliyor. Kör nokta uyar?s? da, Tucson'un sürü? güvenli?ini artt?ran bir di?er donan?m. Fren destek sistemi, öndeki araç ya da engele çarpma ihtimalini hesaplay?p, fren yap?yor. Nesneyi alg?layan sistem, onun hareket etti?i yönü bilmedi?i için, her ihtimale kar?? tam olarak fren yap?yor. Bu gibi ani frenlerden rahats?z olanlar için bu sistem de devre d??? b?rak?labiliyor. Motor kaputu alt?nda güçlü bir benzinli ünite yer al?yor. Turbo deste?iyle 177 HP güç üreten benizli motor, h?zlanma iste?iyle göz dolduruyor. H?zlanma testlerinde fabrika verisiyle benzer 0-100 km/s zaman?na imza atan Tucson, ara h?zlanmalarda da tatminkar sonuçlar sunuyor. 1500 d/d ile 4500 d/d aras?nda ula??lan 265 Nm'lik maksimum tork sayesinde alt devirlerden itibaren ba?ar?l? bir ivmelenme elde ediliyor. Bu ba?ar?da motorun, 7 DCT ?anz?man ve dört tekerlekten çeki? sistemiyle olan uyumunun da etkisi var. H?zland??? kadar iyi duran Tucson 100- 0 km/s fren testinde 36 metrelik mesafeye imza att?. Arka arkaya yap?lan frenlemelerde de performans?n? korumay? bildi. En çok merak edilen, yak?t tüketimi konusunda ise 9.5 lt/100 km'lik ortalama test tüketimine imza atan Tucson, kabul edilebilir bir tüketime sahip. En ciddi rakibi olan Kuga'n?n 91.805 TL'den ba?layan 1.5 182 HP A/T AWD seçene?ine göre benzer özellikteki Tucson 95.500 TL'den ba?l?yor. Bu k?yaslamaya göre Tucson'un rekabet s?n?r?nda kald???n? söyleyebiliriz. Yaz?: Koray Kodal


KAYNAK: OTOHABER COM

 

ANAMENÜ

ONLINE Z?YARETÇ?

Şu anda 46 ziyaretçi Ã§evrimiçi

EMRE LPG CNG

EMRE OTOGAZ - V?DEO